Shri Bajrasatwastotram

श्रीवज्रसत्त्वस्तोत्रम्

वन्दे श्री वज्रसत्त्वं भुवनवरगुरुं सर्वबुद्धं भवन्तम्

नानारूपं जिनेन्द्रं तिमिरभयहरं निर्मितं मेरुशान्तम्।

धर्माधारं मुनीनां जिनगुणशुभदं मण्डलं वज्रधातुम्

सर्वानन्दैकरूपं परमसुखमयं देहिनां मोक्षहेतुम्॥ १॥

Continue reading